ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ : ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ  و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ وﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ. ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه واﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ واز ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات وﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ واﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد  ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻃﺮﻓﻬﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای دارﻧﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ،ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ  ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا اﻣﺮوزه ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﺑﺮا ی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات واﯾﺠﺎد درآﻣﺪ ارزی ﺿﺮوری اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻫﺮ ﮐﺸﻮر در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن وﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد وﺿﻤﻦ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده وﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  اﺑﺰار ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮﺛﺮی در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻣﻮر  ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  وﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ  ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از آن ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﺮوش ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ  ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻣﻬﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﻤﺪه و اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﯾﯽ ﺑﻪ رواﺑﻂ  ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎﺳﺖ . ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﺧﺎص از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن . ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮه را  ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ در ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روﺑﺮو ﺷﻮد.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه : ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی وﯾﮋه وﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ در آن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ وﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ، ﺧﺪﻣﺎت واﻃﻼﻋﺎت  ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ وﺻﻨﻌﺘﯽ وﻓﻨﯽ اﺳﺖ واﻫﺪاﻓﯽ  ،اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ، ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺠﺎﻣﻌﯽ ﭼﻮن روﻧﻖ ﺻﺎدرات، ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ وﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻨﺮی، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻋﻠﻤﯽ وآﻣﻮزﺷﯽ را ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺰاﯾﺎی ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ: ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺟﻮد روﺷﻬﺎ و ﻣﺘﺪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه، ﯾﮑﯽ از روﺷﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ  ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎﺳﺖ.  ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روز وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎً ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﺟﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺰم و ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺗﺠﺎری ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺬارده اﺳﺖ.

از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﺣﻀﻮر درﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﻔﻆ ﺑﺎزار و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺴﺐ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻗﺒﯿﻞ : ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﻨﻮع، ﻗﯿﻤﺖ و …ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه  . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ آﻏﺎز ﯾﮏ دوره ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ، اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﯽ، دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﯾﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ ای ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﻬﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺰاﯾﺎی ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺗﻤﺮﮐﺰ : ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺒﻼٌ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ، از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ وﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎﺳﺖ  .ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ  روش ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاروﻓﺮوﺷﻨﺪه روﺑﺮوی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺎﻻ در ﯾﮏ ﻗﻠﻤﺮوی وﺳﯿﻊ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر اﻧﻔﺮادی ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای اﺳﺖ. از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد وآﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد ، اﻣﺎ  ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﺮوش ﺷﺨﺼﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺧﺮﯾﺪاروﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﺟﻮار ﮐﺎﻻ ﻣﺆﺛﺮ و  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ  .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﻟﻘﻮه را در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده واﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻧﺼﯿﺐ آﻧﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ، ﮐﺎﻻ را رؤﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﺧﻮد را درﺑﺎره ﮐﺎﻻ از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.

ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ :  ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ وﻋﻤﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺰار ﯾﺎ روﺷﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ

ﺧﺮﯾﺪار : ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ، ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﻟﻘﻮه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻻی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه، اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎﻻ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ آﯾﺎ ﮐﺎﻻی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻘﺒﻮل ﻃﺒﻊ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎﻻ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزار آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش وﺟﺬب آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻻی رﻗﯿﺐ : در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی آﻧﺎن رﻗﯿﺐ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﮐﺎﻻی رﻗﯿﺎ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد وﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت رﻗﯿﺐ ازﭼﻪ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎ وﯾﺎ روﺷﻬﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ وﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻨﻨﺪ

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید