نوشته‌ها

نینا چاکراباتی(Nina Chakrabati)

نینا چاکراباتی (Nina Chakrabati)

نینا چاکراباتی بیوگرافی : نینا چاکراباتی(Nina Chakrabati) رشته تصویر سازی را در دانشکده سنت مارتین و دانشکده هنر رویال لندن  گذراند و او نقاشی خط کار میکرد تا عشقش به هنر را گسترش دهد. آثارش از شهر کلکته وکشور هند - زادگاهش -الهام گرفت…