نوشته‌ها

تاریخ دیدنی تایپ

Visual History of Type (تاریخ دیدنی تایپ)

با کتابی درخشان و وزین همه چیز را در مورد تایپ یاد بگیرید Visual History of Type (تاریخ دیدنی تایپ) به طور چشمگیر نگاه عمیقی بر روی فونت های ساخته شده از زمان ظهور چاپ در سال 1450 تا کنون دارد. آنظور که ممکن است تصور کنید این کتاب ضعیف نیست ا…